' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' Tekstversie | Startpagina ' ' Lovenjoel|Kortenberg|Halle jobs|diensten job loopbaan opleiding vragen Vip CAO26 formulieren job opleiding tewerkstelling nieuws Pagina afdrukken
' ' english version Loopbaan job tewerkstelling Brabant Site: uw mening & map
' ' ' ' ' ' Zicht op hulp aan werkgevers
' ' Info voor werkgevers
' ' ' '
' '


Een persoon met een handicap aanwerven is een meerwaarde

Wat mag u van Cebob-De Link verwachten?

Tewerkstellingsbevorderende maatregelen(TBM):

Links naar info i.v.m. sociale wetgeving

Folder voor werkgevers in hardcopy hier bestelbaar

Een persoon met een handicap aanwerven is een meerwaarde

De personen die via Cebob-De Link een arbeidstraject volgden, genoten een opleiding. Ze zijn intern in ons
centrum en/of extern op de werkvloer van uw bedrijf/ organisatieopgeleid. Tijdens deze opleiding (wordt er
gewerkt aan) werkten zij aan hun specifieke werkvaardig-heden, aan sociale vaardigheden en aan hun/haar werkattitudes. Dit alles om zich (hem/haar) optimaal
voor te bereiden op een tewerkstelling in uw bedrijf/organisatie.

Wat opvalt is dat onze kandidaten beschikken over een uitgesproken wil en motivatie. Zij zijn bereid om zich volledig te integreren in uw bedrijf en zijn gemotiveerd om zich zeker te bewijzen in hun toekomstige job.

Een aanwerving van een persoon met een handicap in uw bedrijf is een goede zaak. U geeft immers blijk van een sociaal en maatschappelijk ingesteldheid, die kansen wil geven en waarmaken voor onze kandidaten. Dit geeft uw bedrijf / organisatie een positieve uitstraling tav de buitenwereld, wat toch geen onbelangrijk element is in beleidsvoering.

Verder zijn er nog tal van redenen aan te halen die u zullen overtuigen. Verdere informatie en duiding vindt u terug op volgende website www.handi-consult.be

>> omhoog

Wat mag u van Cebob - De Link verwachten?

Allereerst bieden wij jobcoaching aan voor onze kandidaten en dus in én voor uw bedrijf/organisatie Dit kan georganiseerd worden via volgende stappen:

* Onze jobcoaching is continue waar nodig. Onze kandidaten kunnen rekenen op intensieve begeleiding vanaf hun eerste stap in ons centrum en op een opleiding in hun toekomstige job in ons centrum of in uw bedrijf/organisatie.
Tenslotte worden deze werknemers in uw bedrijf opgevolgd gedurende hun loopbaan. Hierdoor krijgen wij een totaalzicht op hem/haar, zodat we indien nodig gepast kunnen reageren.
* Onze jobcoaches en instructeurs hebben de knowhow, door jarenlange ervaring in het werkveld, om professioneel te handelen in het arbeidstraject van onze kandidaten, rekening houdend met uw verwachtingen.
* Als procesbegeleider zoeken wij samen met u en de kandidaat naar de best haalbare samenwerkingsovereenkomst.

Het goed verlopen van de loopbaan van onze cliënt is ook in uw belang. Wij hebben dus ook interesse in uw bedrijf. U kan steeds bij ons terecht indien u vragen hebt met betrekking tot aanwervingen, tewerkstellings-bevorderende maatregelingen, bijscholingen, aanpassingen werkplaats en -post, of tal van andere personeelszaken.

>> omhoog

Tewerkstellingsbevorderende maatregelen (TBM):

Hieronder geven we een kort overzicht van overheids-maatregelen die werkgevers (WG) kunnen stimuleren om personen met een handicap of arbeidshandicap gelijke kansen te geven bij aanwerving. Deze zijn voor onze cliënten vaak troeven op de arbeidsmarkt.
Allereerst worden de twee belangrijkste loonsubsidies (VIP en CAO26) schematisch weergegeven en vervolgens de hoofdlijnen van de belangrijkste Tewerkstellingsbevorderende Maatregelen(TBM) waarvoor onze cliënt en eventuele WG in aanmerking zouden komen.

VIP (Vlaamse Inschakelings Premie)

Wat:
Vlaamse maatregel die een vast loonsubsidie voorziet voor WG die personen met een handicap in dienst nemen

Voor wie:
 • Voor personen met een toelating van het Vlaams fonds voor de Sociale integratie van personen met een handicap (verder VF of Vlaams Fonds)
 • Voor WG maar niet voor openbare instellingen
Voordelen:
30% subsidie op het referteloon (= minimum regelingsloon Paritair Comité) vermeerderd met RSZ, dus loonsubsidie op totale loonkost, berekend op basis van het referteloon

Procedure:
 • Formulier A van de folder onmiddellijk invullen en versturen naar VF (en/of Sociale inspectie)
 • Formulier B van de folder invullen door sociaal secretariaat van de Werkgever en versturen naar het Vlaams Fonds, hierop volgt goedkeuring van het Vlaams Fonds
Wachttijd: geen

Betaling: per kwartaal

Geldigheid:
onbeperkt, zolang Werknemer(WN) in contract blijft bij respectievelijke WG

Wanneer:
mogelijke argumenten die pleiten voor VIP:
 • Klein bedrijf of zelfstandige die snel hun subsidie willen ontvangen
 • Bij korte TW van bepaalde duur, zodat de subsidie best onmiddellijk zou aanvangen en een wachttijd overbodig lijkt
 • Indien het bedrijf/organisatie geen sociale inspectie op de werkvloer wil zien
 • Dit percentage het meest haalbare lijkt voor de kandidaat, dit kan bekeken worden met collegae Jobcoaches of het Vlaams Fonds

Cumulatie: met andere TBM en/of overschakeling naar CAO26 is mogelijk!

Info: vraag gratis groene folder aan bij VF of informeer bij www.vlafo.be.

>>omhoog

CAO26

Wat:
Federale maatregel die een blijvende tussenkomst in loonkosten voorziet voor WG die personen met een handicap in dienst nemen.

Voor wie:

 • Voor kandidaten met een Vlaams Fonds toelating
 • Voor alle Werkgevers, maar geen openbare instellingen
Voordeel:
5-50% loonsubsidie op de totale loonkost, die berekend wordt op basis van een brutoloon en eventueel met anciënniteitjaren of andere loon DUS: brutoloon dat de WG vooropstelt, eventueel anciënniteitjaren inbegrepen!

Procedure:
 • Document 1 (zie folder) wordt onmiddellijk ingevuld en verstuurd naar de sociale inspectie
 • Sociale inspectie verwittigt het Vlaams Fonds en vervolgens wordt er een verslag opgemaakt door:
  • De heer Directeur van de regionale sociaal inspectie:
   het accent ligt hier vooral op sociale administratie zoals vb lonen, uren, contracten…
  • Trajectbeambte van het Vlaams Fonds:
   vooral in functie rendement en cliënt, zij stelt een percentage voorop nadat zij de situatie heeft ingeschat
  • Je arbeidsgeneesheer:
   deze geeft zijn akkoord voor deze tewerkstelling eventueel onder randvoorwaarden
  • Deze verslagen worden gebundeld en geëvalueerd en tenslotte komt er een definitieve goedkeuring van de sociale inspectie (= een percentage)

Wachttijd: 1-6 maanden

Betaling: per maand (eventueel met terugwerkende krachten)

Geldigheid:
wordt jaarlijks herbekeken zolang de werknemer bij u onder contract blijft!

Wanneer:
mogelijke argumenten die pleiten voor CAO26:

 • Groot bedrijf
 • Een langdurige tewerkstelling
 • Geen argwaan ten aanzien van een bezoek van de sociale inspectie
 • Indien de kandidaat een groot rendementsverlies heeft, dit kan bekeken worden met collega JC of het VF

Cumulatie:
kan met andere TBM en overschakeling naar VIP is mogelijk!

Info: vraag gratis gele folder aan bij VF of informeer bij ww.vlafo.be

>>omhoog

PLAN-ACTIVA

Wat:

 • Tewerkstelling stimuleren van langdurige en langdurig werkloze ouderen.
 • Dez maatregel vervangt sinds 1/01/2002 de banenkaart en de Smet-banen
Voor wie:
 • WG uit privé en uit openbare sector (toch bijna allemaal)
 • kandidaten met een werkkaart
Nieuw:
 • De Werkgever moet geen project voorleggen ter goedkeuring van de RVA, zoals vroeger wel bij Smet-baan
 • Voor elke functie in uw bedrijf/organisatie kunnen kandidaten tewerkgesteld worden die in aanmerking komen voor werkuitkeringen binnen het ACTIVA-plan
Nieuwe voorwaarden voor kandidaten = ingeschreven zijn bij de VDAB als ‘niet werkend werkzoekend’ binnen een referteperiode, zoals:
 • Ingeschreven als werkzoekende met RVA-uitkering
 • Ingeschreven als vrij werkzoekende (dit moet steeds om de 3 maand verlengd worden bij de VDAB), vb kandidaten die terug hun kansen willen wagen op de arbeidsmarkt, mensen met een MUT- of RIZIV-uitkering…
 • Deze periode wordt gelijkgesteld met inschrijving in het Vlaams Fonds voor de integratie van personen met handicap, WEP+ contract, Smet-baan, alternerend leren van het Buitengewoon Secundair Onderwijs…

Voordelen:

deze zijn afhankelijk van de leeftijd en periode van inschrijving bij de VDAB als ‘niet werkend werkzoekende’ van de kandidaat (zie tabel op C63):
 • Een percentagevermindering van RSZ Werkgevers-bijdrage
 • Een tegemoetkoming van het nettoloon door activering van de werkloosheid tot max 500 EURO (= werkuitkeringen)
Procedure:
 • Kandidaat vult werkkaart C63 in en bezorgt deze aan RVA
 • De RVA levert de werkkaart af aan Werknemer of Werkgever, hierop staat vermeld welke de voordelen zijn voor de WG (C63)
 • Deze werkkaart is 3 maanden geldig, zodat de kandidaat hiermee op sollicitatie kan (kan gebruikt worden voor maximum 3 WG)
 • De C63 moet worden ingevuld binnen de 30 dagen na de indiensttreding (postdatum telt)
Procedure indien werkuitkering:
 • WN stuurt AO op naar uitbalingsinstelling (Activa AO), dit moet binnen de 4 maanden na de indiensttreding
 • RVA neemt beslissing na onderzoek van dossier en brengt WG op de hoogte: positief (form C202) of negatief (C202bis)
 • WG mag, na positief akkoord van RVA, de werkuitkeringen (= gekoppeld aan uurrooster) in mindering brengen van het nettoloon van de WN
 • De WN laat, op het einde van de maand, het form C78 door WG invullen en brengt dit binnen bij uitb. inst.
 • De RVA betaalt vervolgens de werkuitkering uit aan WN
 • Deze jobs zijn terug te vinden onder de term ‘activa’ in de wiscomputer
 • Deze jobs worden gecoördineerd door de RVA, zij leveren een attest af. Indien deze kandidaat hiervoor in aanmerking komt, informeer u nader bij de VDAB of rechtstreeks bij de RVA
 • Voor specifieke informatie, lees het Plan Activa op http://www.rva.fgov.be
 • Cumuleerbaar met CAO26 of VIP

>>omhoog

WEP+

Wat:
werkervaringscontract waarin de kandidaat gedurende één jaar een beroepsopleiding volgt om de job volledig en zelfstandig eigen te maken.

Voor wie:
voor personen die minimum 2jaar uitkeringsgerechtigd werkloos (UGW) zijn of die een OCMW-uitkering ontvangen.

Voordeel:
het loon wordt gedeeltelijk uitbetaald door WG en RVA

Procedure:
deze jobs worden gecoördineerd door VDAB. Informeer bij respectievelijke VDAB-verantwoordelijke voor deze job.

Deze jobs zijn terug te vinden onder de term ‘WEP+’ in de wiscomputer.

Voor specifieke informatie, lees het overzicht van maatregelen op www.slimtewerkstellen.be

>>omhoog


Links naar info i.v.m. sociale wetgeving

SD WORX
Bedoeld voor werkgevers, personeelsverantwoordelijken en andere geonteresseerden in de toepassing van het sociaal en arbeidsrecht. Gedetailleerde en wekelijks geactualiseerde informatie in verband met lonen, human resources, sociale wetgeving en fiscaliteit in Belgik. Praktisch bruikbare formulieren, tabellen en demo's. Op deze site kan je ook terecht voor een aantal modelcontracten. Voor bepaalde informatie moet je betalen en is registratie verplicht. http://www.sd.be/website/

Sociaal Advies
Sociaal Advies geeft hier informatie over kinderbijslag, pensioenen, ziekte, werkloosheid in Vlaanderen,... en ook de mogelijkheid om vragen te stellen inzake tewerkstelling.
http://www.sociaaladvies.be

Sociale zekerheid in België
De site van de sociale zekerheid in België bevat informatie over de site zelf, over de diensten van de sociale zekerheid, de publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en andere Belgische en buitenlandse sites over sociale zekerheid.
http://socialsecurity.fgov.be


Tewerkstellingsmaatregelen
Geraakt u niet wijs uit de wirwar van tewerkstellingsmaatregelen?
Wij ook niet, en daarom maakten we een instrument dat u toelaat om gemakkelijk en snel wegwijs te geraken in alle tewerkstellingsmaatregelen die op dit moment geldig zijn.
http://www.slimtewerkstellen.be/


>>omhoog

' ' ' '
' ' Kan ik in het job en loopbaancentrum terecht?
' ' ' '
' ' beroep, tuin keuken schilderen onderhoud
' ' ' '
' ' Opleidingsbedrijven
' ' ' ' ' '
' ' De Opleiding loopbaanbegeleiding sollicitatietraining Restaurant koken opdienen hoteldiensten voeding
' ' ' '
spacer.gif Administratie computerkennis pc opleiding
' ' ' ' ' '
' ' Opleiding Klusjesdienst sanitair hout lassen
' ' ' ' ' '
' ' On the job training Schilderen behangen vloerbekleding leggen
' ' ' ' ' '
' ' Jobcoach Onderhoud schoonmaak
' ' ' ' ' '
' ' Stages Groendienst park onderhoud
' ' ' ' ' '
' ' Projecten Vlaanderen Alle opleidingen met jobcoaching
' ' ' ' ' '
' ' Projecten Europa Getuigenissen
' ' ' ' ' '
' ' Sollicitatietraining jobclub werkgevers cao26 vip
' ' ' ' ' '
' ' loopbaan opleiding tewerkstelling
' ' ' '
' ' job en loopbaan in Vlaams-Brabant
' ' Loopbaan tewerkstelling opleiding job in Vlaanderen europese projecten opleiding job loopbaan tewerkstelling
' ' loopbaan job en opleiding in Europa projecten voor job opleiding loopbaan europa
' '
' '
' '    
spacer.gif Check Pagerank ' '
' ' Omhoog ' ' Startpagina ' ' Contact